วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวนวันทำการ ๒๐ วัน จำนวนเด็ก ๒๓ คนๆละ ๒๑ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่ ๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวนวันทำการ ๒๐ วัน จำนวนเด็ก ๔๑ คนๆละ ๒๑ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
เช่าเครื่องปริ๊นเตอร์เอกสารขาว/ดำ จำนวน 1 เครื่องๆละ 500 บาท/เดือน จำนวน 10 เดือน (เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
เช่าเครื่องปริ๊นเตอร์เอกสารขาว/ดำ จำนวน 2 เครื่องๆละ 500 บาท/เดือน จำนวน 10 เดือน (เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 ถึง กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งฯตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
เช่าเครื่องปริ๊นเตอร์เอกสารขาว/ดำ จำนวน 1 เครื่องๆละ 500 บาท/เดือน จำนวน 11 เดือน (เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
เช่าเครื่องปริ๊นเตอร์เอกสารสี จำนวน 1 เครื่องๆละ 700 บาท/เดือนและเครื่องปริ๊นเตอร์เอกสารขาวดำ จำนวน 1 เครื่องๆละ 500บาท/เดือน จำนวน 11 เดือน (เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึง เดือน กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเลือกตั้งฯตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งฯ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเลือกตั้งฯ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง