องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
31 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อบต.บัวค้อ ปีงบประมาณ 2563 [ 6 มี.ค. 2563 ]31
32 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. [ 3 ก.พ. 2563 ]32
33 ประกาศ-การจัดตั้งศูนย์รับร้องเรียน [ 15 ม.ค. 2563 ]32
34 พระราชบัญติควบคมอาคาร [ 6 ม.ค. 2563 ]33
35 แจ้งเบาะแส [ 6 ม.ค. 2563 ]33
36 เจตจำนงของผู้บริหาร [ 3 ม.ค. 2563 ]30
37 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 25 ต.ค. 2562 ]31
38 ผลการดำเนินงานและประเมินความพึงพอใจโครงการสภาเด็กและเยาวชนทำดีเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]37
39 ขอเชิญเด็กและเยาวชนตาบลบัวค้อ ผู้นาชุมชนทุกหมู่บ้าน เข้าร่วม โครงการสภาเด็กและเยาวชนทาดีเพื่อสังคม ประจาปีงบประมาณ 2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]28
40 รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประเภทบริหารท้องถิ่น ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง [ 9 ก.ค. 2562 ]34
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10