วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2566
จ้างเหมารถตู้ จำนวน 3 คันๆละ 6,500 บาท ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างซ๋อมและเปลี่ยนไส้กรองน้ำของ ศพด.บ้านโคกบัวค้อ และ ศพด.บ้านโนนมี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน ตาม?โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างสุขภาพและภาคีเครือข่าย ประจำประงบประมาณ ๒๕๖๖?ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.บัวค้อ จำนวน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง จำนวน 11 วันทำการ (จากวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน 4 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวนวันทำการ ๑๑ วัน จำนวนเด็ก ๒๓ คนๆละ ๓๖ บาทต่อวันต่อคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน พฤษภาคม เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวนวันทำการ ๑๑ วัน จำนวนเด็ก ๔๘ คนๆละ ๒๗ บาทต่อวันต่อคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 12 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์(ห้องรองปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษี สรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)