วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ค. 2567
เช่าเวที เครื่องเสียง อุปปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้า ตามโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2567
ซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2567
เช่าเต๊นท์ โต๊ะเหลี่ยมหน้าขาว เก้าอี้พลาสติก โต๊ะจีน ประดับผ้า โครงการปกป้อง และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2567
ซื้อสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2567
ซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
จ้างเหมารถปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
จ้าง่เหมารถปรับอากาศ ตามโครงการพัฒนาอาชีพสู่แหล่งเรียนรู้ชุมชนมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมตามโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง