วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการค้นหาและตรวจคักกรองการติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ในประชากรกลุ่มเสี่ยงพื้นที่ตำบลบัวค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๔ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวนวันทำการ ๒๐ วัน จำนวนเด็ก ๕๒ คนๆละ ๒๗ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๔ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ วันทำการ จำนวนเด็ก ๒๓ คนๆละ ๓๖ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) ชนิดถุง ขนาดความจุ 200 มิลลิลิตร จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าข้างทาง ถนนสายหลักในตำบลบัวค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล ชื่อโครงการสนับสนุนค่าการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างเหมารถปรับอากาศ แบบ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน เพื่อเดินทางไป - กลับระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ถึง ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้าง จังหวัดสุรินทร์และพระธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ตามโครงการสนับสนุนค่าการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคก หมู่ที่ 3 สายจากแยกฟาร์มหมู-ไปนานางอ่อนสี ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 455 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านบัวค้อ หมู่ที่ 1 สายจากถนนลาดยางบัวค้อหนองหิน ไปฝายหินลาด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืิ้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง