วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายใน ศพด. โคกบัวค้อ (ตามแบบ อบต.บัวค้อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อกระเป๋าพยาบาลเยี่ยมบ้านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อแพมเพิสสำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จำนวน 8,640 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
จ้างเหมารถตู้ จำนวน 3 คัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care LTC), คณะทำงานสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care LTC) และคณะอนุกรรมการด้านการเงินการบัญชีกองทุนฯ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๔๔๑ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนมและค่าจ้างเหมาดูแลปรับปรุงเว็ปไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ เริ่มตั้งแต่วัที่ ๓ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ วัน จำนวนเด็ก ๕๒ คนๆละ ๒๗ บาทวันคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง