วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ค. 2566
จ้างจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ตามโครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ๆละ 5,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
จ้างเหมาเปลี่ยนยางล้อ แบตเตอรี่ รถยนต์ส่วนกลาง หมาเลขทะเบียน กข 9547 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายใน ศพด. โคกบัวค้อ (ตามแบบ อบต.บัวค้อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อกระเป๋าพยาบาลเยี่ยมบ้านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อแพมเพิสสำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จำนวน 8,640 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
จ้างเหมารถตู้ จำนวน 3 คัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care LTC), คณะทำงานสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care LTC) และคณะอนุกรรมการด้านการเงินการบัญชีกองทุนฯ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๔๔๑ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนมและค่าจ้างเหมาดูแลปรับปรุงเว็ปไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง