วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2566
ซื้อสือการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำงบปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บอกเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ป้ายสะท้อนแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ อย่างสมวัย (กิจกรรม การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์น้ำนิ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) ่ชนิดถุง ขนาดความจุ 200 มิลลิลิตร จำนวน 20 วันทำการ ในเดือนสิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างเหมารถปรับอากาศตามโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีของกลุ่มผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 2 คันๆละ 13,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง