วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน 4 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวนวันทำการ ๑๑ วัน จำนวนเด็ก ๒๓ คนๆละ ๓๖ บาทต่อวันต่อคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน พฤษภาคม เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวนวันทำการ ๑๑ วัน จำนวนเด็ก ๔๘ คนๆละ ๒๗ บาทต่อวันต่อคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 12 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์(ห้องรองปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษี สรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนมี้ หมู่ที่ 2 เส้นทางสายบ้านโนนมี้ -ไปบ้านภูดิน ต.โคกก่อ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวนวันทำการ ๙ วัน จำนวนเด็ก ๒๖ คนๆละ ๒๗ บาทต่อวันต่อคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑- ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวนวันทำการ ๙ วัน จำนวนเด็ก ๑๓ คนๆละ ๓๖ บาทต่อคนต่อวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง