วันที่
ชื่อเรื่อง
24  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี งบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกู้ชีพพยาบาลฉุกเฉิน EMS (กระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  เม.ย. 2566
จ้างเหมาชบวนแห่สรงน้ำหลวงปู่ลูกแก้ว สรงดอนเจ้าปู่ตา รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ อบต.บัวค้อ ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามโครงการประเพณีสรงน้ำหลวงปู่ลูกแก้ว สรงดอนเจ้าปู่ตา รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ อบต.บัวค้อ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคก หมู่ที่ 9 สายบ้านโคก-ไปวัดป่าบ้านโคก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษี สรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 จากบ้านเลข 96 ถึงบ้านเลขที่ 169 ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 70.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 317.25 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง