วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ต.ค. 2565
เช่าเครื่องปริ๊นเตอร์ เอกสารขาวดำ จำนวน 2 เครื่องๆละ 500บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
เช่าเครื่องปริ๊นเตอร์เอกสารสี จำนวน 1 เครื่องๆละ 700 บาท/เดือน และเครื่องปริ๊นเตอร์เอกสารขาวดำ จำนวน 1 เครื่องๆละ 500 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวนวันทำการ ๑๘ วัน จำนวนเด็ก ๒๔ คนๆละ ๒๑ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวนวันทำการ ๑๘ วัน จำนวนเด็ก ๕๓ คนๆละ ๒๑ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลบัวค้อที่ได้รับความเสียหายจากน้ำกัดเซาะช่วงฤดูฝน จำนวน 5 สาย (หมู่ที่ 1,2,3,4,9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ ราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล ชื่อโครงการสนับสนุนค่าการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างเหมารถปรับอากาศ แบบ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน เพื่อเดินทางไป - กลับระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ถึง จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ตามโครงการสนับสนุนค่าการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุหินคลุกเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านหนองค้อ หมู่ที่ 5 จำนวน 2 สายดังนี้ 1.เส้นทางจากบ้านหนองค้อ-ไปบ้านเหล่าหนาด 2.เส้นทางจากบ้านหนองค้อ-ไปโป่งแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อผ้าม่่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง