วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษี สรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  มี.ค. 2566
รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษี สรรพสามิต
29  มี.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวนวันทำการ ๑๖ วัน จำนวนเด็ก ๒๖ คนๆละ ๒๗ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 7 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อโต๊ะประชุมย่อย ขนาด 10 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกู้ชีพพยาบาลฉุกเฉิน EMS (กระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  มี.ค. 2566
จ้างรถยนต์ปรับอากศตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสสู่การบริหารจัดการที่ดีของ อบต.บัวค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกู้ชีพพยาบาลฉุกเฉิน EMS (กระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  มี.ค. 2566
ซื้อชุดกีฬา จำนวน 335 ชุดๆละ 150 บาท ตามโครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีสี่วัยต้านภัยยาเสพติด อบต.บัวค้อ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จัดซื้อรถกู้ชีพพยาบาลฉุกเฉิน EMS (กระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์