วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวนวันทำการ ๒๒ วัน จำนวนเด็ก ๒๔ คนๆละ ๓๖ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เริ่มตั้งแต่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒ วันทำการ จำนวนเด็ก ๕๐ คนๆละ ๒๗ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่ (สำหรับออกประชาคม) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
จ้างเหมาขบวนแห่บุญผะเหวด จำนวน 13 ขบวน เพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นบุญผะเหวด อบต.บัวค้อ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี กลุ่มผู้อายุ กลุ่มผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส (กิจกรรมการทำร่มผ้าขาวม้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง