วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการอบรม ตามโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมตามโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล ชื่อโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลความละเอียด 20 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องดูดฝุ่น) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสสู่การบริหารจัดการที่ดีของ อบต.บัวค้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง