วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 เส้นทางสายถนนข้างหนองโฮง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 16.30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 48.90 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวนวันทำการ ๑๗ วัน จำนวนเด็ก ๕๐ คนๆละ ๒๗ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านบัวค้อ หมู่ที่ 10 เส้นทางสาย ถนนข้างหนองยาง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 38.30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 153.20 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุหินคลุก เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านหนองค้อ หมู่ที่ 5 สายจากบ้านหนองค้อ-ไปโป่งแดง จำนวน 333.25 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
วัสดุหินคลุก เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านโนนมี้ หมู่ที่ 2 สายจากที่นานางสุนีถึงทุ่งนาพ่ออาลี จำนวน 333.30 ลูกบาศก์เมตร
31  ม.ค. 2566
จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวนวันทำการ ๒๐ วัน จำนวนเด็ก ๒๔ คนๆละ ๓๖ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านบัวค้อ หมู่ที่ 1 จากถนนลาดยางบัวค้อหนองหิน-ถึงฝายหินลาด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 97 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 388 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.50x0.50 เมตร พร้อมฝาปิด คสล.ยาว 159 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.40 เมตร จำนวน 43 ท่อน ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง