วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2566
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติสร้างสรรค์พัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลบัวค้อ ประจำปี พ.ศ. 2566
11  ม.ค. 2566
ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กที่ร่วมกิจกรรมต่างๆและนันทนาการของเด็กและเยาวชน ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติสร้างสรรค์พัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลบัวค้อ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
จ้างปรับปรุงภายในอาคารกองช่าง อบต.บัวค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวนวันทำการ ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๕๐ คนๆละ ๒๑ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวนวันทำการ ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๒๔ คนๆละ ๒๑ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
เช่าเครื่องปริ้นเตอร์สี (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 1 เครื่อง (จำนวน 8 เดือนๆละ 700 บาท เริ่มเดือนธันวาคม 2565 ถึง เดือนกรกฎาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.บัวค้อ (ตามแบบ อบต.บัวค้อ กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)