วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.ค. 2565
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน๊ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม และค่าจ้างเหมาดูแลปรับปรุงข้อมูลเว็ปไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๔ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวนวันทำการ ๑๕ วัน จำนวนเด็ก ๒๔ คนๆละ ๒๑ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๔ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวนวันทำการ ๑๕ วัน จำนวนเด็ก ๕๔ คนๆละ ๒๑ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำดื่มจำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 701 58 0005 และ 701 58 0006 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสมุดสุขภาพเด็กไทยและสมุดรายานประจำตัวเด็ก(ศพด.01),(ศพด.02) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุหินคลุกเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน สายจากบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ไปบ้านโคกใหญ่ ต.แคน อ.วาปีปทุม จำนวน 345 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง