วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องดูดฝุ่น) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสสู่การบริหารจัดการที่ดีของ อบต.บัวค้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างเหมารถปรับอากาศ จำนวน 2 คัน ตามโครงการดูแลห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565
11  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวค้อ หมู่ 10 สายรอบป่าช้า-ไปบ้านน้ำจั้น ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 73 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 292 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บัวค้อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างเหมารถปรับอากาศตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวปรัชญาแบบเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2565 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (Inverter) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวนวันทำการ ๒๒ วัน จำนวนเด็ก ๕๔ คนๆละ ๒๑ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง