วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวนวันทำการ ๒๒ วัน จำนวนเด็ก ๒๔ คนๆละ ๒๑ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
ซื้อพันธุ์กล้าไม้ (วัดรอบลำต้นไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว หรือความสูงเฉลี่ย 1 - 2 เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ ตามโครงฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส (การทำร่มผ้าขาวม้า การทำสบู่สมุนไพร)ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.ค. 2565
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน๊ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม และค่าจ้างเหมาดูแลปรับปรุงข้อมูลเว็ปไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๔ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวนวันทำการ ๑๕ วัน จำนวนเด็ก ๒๔ คนๆละ ๒๑ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๔ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวนวันทำการ ๑๕ วัน จำนวนเด็ก ๕๔ คนๆละ ๒๑ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำดื่มจำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 701 58 0005 และ 701 58 0006 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง