วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับข้อจำกัดทางสุขภาพสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน ๒ เส้น,โอริงสวมเร็ว จำนวน ๑๐ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
เช่าเครื่องบริ๊นเตอร์สี จำนวน 2 เครื่องๆละ 700 บาท/เดือน ระยะเวลา 7 เดือน เริ่มวันที่ 7 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ให้กับ ศพด. 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
จ้างเหมาขบวนแห่บุญผะเหวดของแต่ละขบวน จำนวน 13 ขบวน ตามโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นบุญผะเหวด อบต.บัวค้อ ประจำปี 2565 (ภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวนวันทำการ ๒๓ วัน จำนวนเด็ก ๔๑ คนๆละ ๒๑ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวนวันทำการ ๒๓ วัน จำนวนเด็ก ๒๓ คนๆละ ๒๑ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างเหมาตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้อสื่อและวัสดุการศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง