วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสมุดสุขภาพเด็กไทยและสมุดรายานประจำตัวเด็ก(ศพด.01),(ศพด.02) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุหินคลุกเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน สายจากบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ไปบ้านโคกใหญ่ ต.แคน อ.วาปีปทุม จำนวน 345 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนธนาคารขยะรีไซเคิล ตำบลบัวค้อ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก หมู่ที่ ๓ สายจากสามแยกหนองค้อ-ไปบ้านโนนมี้ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บัวค้อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบัวค้อ จำนวน 4 แห่ง และ ศพด.จำนวน 2 แห่ง เป็นนมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 87 วันทำการและ นม ยู เอชที ช่วงปิดภาคเรียน จำนวน 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวนวันทำการ ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๒๔ คนๆละ ๒๑ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวนวันทำการ ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๕๔ คนๆละ ๒๑ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง