วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.พ. 2565
จ้างเหมาตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้อสื่อและวัสดุการศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมเซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(โต๊ะทำงาน ระดับ ๑-๒,โต๊ะทำงาน ๓-๕,โต๊ะผู้บริหาร) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
เช่าเครื่องปริ๊นเตอร์เอกสารสี จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๗๐๐ บาท/เดือน จำนวน ๘ เดือน (เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวนวันทำการ ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๔๑ คนๆละ ๒๑ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวนวันทำการ ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๒๓ คนๆละ ๒๑ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง