วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 7 ต.บัวค้อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เป็นห้องครัว อบต.บัวค้อ (ตามแบบ อบต.บัวค้อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับข้อจำกัดทางสุขภาพสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน ๒ เส้น,โอริงสวมเร็ว จำนวน ๑๐ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
เช่าเครื่องบริ๊นเตอร์สี จำนวน 2 เครื่องๆละ 700 บาท/เดือน ระยะเวลา 7 เดือน เริ่มวันที่ 7 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ให้กับ ศพด. 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
จ้างเหมาขบวนแห่บุญผะเหวดของแต่ละขบวน จำนวน 13 ขบวน ตามโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นบุญผะเหวด อบต.บัวค้อ ประจำปี 2565 (ภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวนวันทำการ ๒๓ วัน จำนวนเด็ก ๔๑ คนๆละ ๒๑ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวนวันทำการ ๒๓ วัน จำนวนเด็ก ๒๓ คนๆละ ๒๑ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง