วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ต.ค. 2564
เช่าเช่าเครื่องพริ๊นเตอร์สี จำนวน 12 เดือนๆละ 700 บาท (เร่ิ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เดือนๆละ 3,500 บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนวันทำการ ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๔๒ คนๆ ละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เริ่มตั่งแต่วันที่ ๑ - ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนวันทำการ ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๒๓ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนให้กับโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง เป็น นม ยู เอช ที ขนาดความจุ 200 มิลลิลิตร จำนวน 20 วัน จำนวนนักเรียน 419 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคก หมู่ที่ 9 สายทางบ้านโคกไปวัดป่าบ้านโคก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนมี้ หมู่ที่ 2 สายทางบ้านโนนมี้ ต.บัวค้อ ไป บ้านภูดิน ต.โคกก่อ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวค้อ หมู่ที่ 1 สายทาง ข้างวัดด้านทิศตะวันตกไปบ้านหนองหิน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวค้อ หมู่ที่ 1 สายทาง จากถนนลาดยางบัวค้อหนองหิน ไปฝานหินลาด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง