วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้และวัสดุตกแต่งศูนย์พักคอย ตามโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยฯ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฺทางการแพทย์ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์คอยฯ จำนวน 17 รายกาา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 สำหรับเด็กอายุ 2-3ปี เด็กอายุ 3-4 ปี และเด็กอายุ 4-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างเหมาพาหนะนำประชาชนเดินทางไปฉีดวัคซีนจากตำบลบัวค้อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ไป-กลับ ณ หอประชุมเฉลิมประเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในวันที่ 5 กันยายน 2564 จำนวน 200 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบัวค้อ หมู่ที่ ๑๐ รอบป่าช้าบ้านบัวค้อ-ไปบ้านน้ำจั้น ่ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บัวค้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวค้อ หมู่ที่ ๑ จากบ้านเลขที่ ๕ -ไปหนองอึ่ง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๕ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บัวค้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างจ้างจัดทำป้ายตามโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน(Community Isolation และ Home Isolation) และสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย(Quarantine)เพื่อป้องกันควบคุมและรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ต.บัวค้อ ต.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 17 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวนวันทำการ ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๔๒ คนๆ ละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวนวันทำการ ๒๒ วัน จำนวนเด็ก ๒๓ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง