วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ต.ค. 2564
จ้างทำป้ายวนิล จำนวน 37 ป้าย ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการการเลือกตั้ง และหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2564
เช่าเครื่องปริ๊นเตอร์สี จำนวน 1 เครื่องๆละ 700 บาท/เดือน และเครื่องปริ๊นเตอร์เอกสารขาว/ดำ จำนวน 1 เครื่องๆละ 500/เดือน ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือน กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2564
เช่าเช่าเครื่องพริ๊นเตอร์สี จำนวน 12 เดือนๆละ 700 บาท (เร่ิ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เดือนๆละ 3,500 บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนวันทำการ ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๔๒ คนๆ ละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เริ่มตั่งแต่วันที่ ๑ - ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนวันทำการ ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๒๓ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนให้กับโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง เป็น นม ยู เอช ที ขนาดความจุ 200 มิลลิลิตร จำนวน 20 วัน จำนวนนักเรียน 419 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคก หมู่ที่ 9 สายทางบ้านโคกไปวัดป่าบ้านโคก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง