วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวนวันทำการ ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๔๒ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่ ๒ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวนวันทำการ ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๒๓ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำและพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ องค์กรปกครองส่วท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) หมึกปริ้นเตอร์ HP Laserjet P1102 (85A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงเปลึ่ยนหลังคาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อพร้อมเปลี่ยนฝ้าเพดานที่ทำการชั้นบนและระบบไฟฟ้าชั้นบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง
13  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาพ่นยุง จำนวน 20 ขวด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง