วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2564
จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน๊ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม และค่าจ้างเหมาดูแลปรับปรุงเว็ปไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม และค่าจ้างเหมาดูแลปรับปรุงเว๊ปไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๕ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวนวันทำการ ๑๘ วัน จำนวนเด็ก ๒๓ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๕ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวนวันทำการ ๑๘ วัน จำนวนเด็ก ๔๒ คนๆละ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนมี้ หมู่ที่ ๒ เส้นทางสายจากถนนลาดยา่งรอบหมู่บ้าน จากบ้านเลขที่ ๗๐-๑๐๘ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บัวค้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวนวันทำการ ๑๓ วัน จำนวนเด็ก ๔๒ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวนวันทำการ ๑๓ วัน จำนวนเด็ก ๒๓ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง