วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ค. 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง
13  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาพ่นยุง จำนวน 20 ขวด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน๊ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม และค่าจ้างเหมาดูแลปรับปรุงเว็ปไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม และค่าจ้างเหมาดูแลปรับปรุงเว๊ปไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๕ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวนวันทำการ ๑๘ วัน จำนวนเด็ก ๒๓ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๕ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวนวันทำการ ๑๘ วัน จำนวนเด็ก ๔๒ คนๆละ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง