วันที่
ชื่อเรื่อง
30  เม.ย. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๓ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวนวันทำการ ๑๘ วัน จำนวนเด็ก ๒๓ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวนวันทำการ ๑๘ วัน จำนวนเด็ก ๑๓ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 7 เส้นทางสายคันลำห้วยลำพูน จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บัวค้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 7 เส้นทางสา่ยคันลำห้วยลำพูน จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บัวค้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 7 เส้นทางสายบ้านหนองคูณ หมู่ที่ 7 ไปบ้านโนนทอง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บัวค้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 เส้นทางสายจากบ้านเลขที่226(ร้านหยาดซุปเปอร์)ถึงดอนปู่ตา(ต่อจากในข้อบัญญัติงบประมาณปี 2563) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บัวค้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-51-0011 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวนวันทำการ ๑๗ วัน จำนวนเด็ก ๒๓ คนๆ ละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวนวันทำการ ๑๗ วัน จำนวนเด็ก ๑๓ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง