วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนมี้ หมู่ที่ ๒ เส้นทางสายจากถนนลาดยา่งรอบหมู่บ้าน จากบ้านเลขที่ ๗๐-๑๐๘ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บัวค้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวนวันทำการ ๑๓ วัน จำนวนเด็ก ๔๒ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวนวันทำการ ๑๓ วัน จำนวนเด็ก ๒๓ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0019 และ 420-58-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านสวนอ้อย หมู่ที่ 8 เส้นทางสายบ้านสวนอ้อยไปบ้านหนองบัว ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บัวค้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ธงชาติ,ธงตราสัญลักษณ์ วปร.,ธงตราสัญลักษณ์ สท.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับ โรงเรียน จำนวน ๔ แห่ง จำนวน ๙๐ วัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง จำนวน ๘๒ วันประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวนวันทำการ ๘ วัน จำนวนเด็ก ๒๓ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวนวันทำการ ๘ วัน จำนวนเด็ก ๑๓ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เจลแอลกอฮอล์ใช้พ่นฆ่าเชื้อ)