วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 7 สายทาง บ้านหนองคูณ-ไปบ้านโนนทอง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 75 เมตรา หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บัวค้อป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ เป็นนม พาสเจอร์ไรส์ จำนวน ๘๙ วัน และ นม ยู เอช ที ช่วงปิดเทอม จำนวน ๓๗ วัน ให้กับโรงเรียนจำนวน ๔ แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด๋็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวนวันทำการ ๒๐ วัน จำนวนเด็ก ๒๙ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวนวันทำการ ๒๐ วัน จำนวนเด็ก ๕๓ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านหนองค้อ หมู่ที่ 5 จากบ้านเลขที่ 86 ถึงบ้านเลขที่ 128 ขนาด 0.50 x0.50 เมตร พร้อมฝาปิด คสล.ความยาว 64 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 11 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวนอ้อย หมู่ที่ 8 สายทาง ทิศตะวันตกบ้านจากแยกประปาหมู่บ้าน-ไปบ้านโคก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บัวค้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 7 สายทาง เส้นบ้านหนองคูณ-ไปบ้านเหล่าหนาด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บัวค้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองค้อ หมู่ที่ 5 สายทาง จากบ้านเลขที่ 126 ถึง ถนน คสล.เดิม ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 175 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บัวค้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองค้อ หมู่ที่ 5 สายทาง จากบ้านเลขที่ 140 ถึงทางแยก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 51 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 153 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บัวค้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง