วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
จ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน 4 วันๆละ 1,500 บาท ตามโครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีสี่วัยต้านภัยยาเสพติด อบต.บัวค้อ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
ซื้อสื่อวัสดุการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อชุดนักกีฬา 10 หมู่บ้านๆละ 30 คน เป็นจำนวน 300 ชุดๆละ 150 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง