วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลชื่อโครงการสนับสนุนค่าการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่) สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓ - ๕ ปีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำงบปีประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน เพื่อเดินทางไป - กลับ ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ถึง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ตามโครงการสนับสนุนค่าการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลชื่อโครงการสนับสนุนค่าการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถปรับอากาศ แบบ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน เพื่อเดินทางไป - กลับ ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ถึง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ตามโครงการสนับสนุนค่าการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ พร้อมเติมน้ำยาแอร์ ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก หมู่ที่ 3 สายทางจากถนนลาดยางบ้านโคกโนนมี้-ไปบ้านสวนอ้อย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บัวค้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวค้อ หมู่ที่ 10 สายทาง รอบป่าช้าบ้านบัวค้อ-ไปบ้านน้ำจั้น ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บัวค้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง