วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวนวันทำการ ๒๓ วัน จำนวนเด็ก ๕๒ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวนวันทำการ ๒๓ วันทำการ จำนวนเด็ก ๒๘ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการธนาคารขยะ ตำบลบัวค้อ ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 9547 มหาสารคาม แอร์รถยนต์) พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวนวันทำการ ๑๘ วัน จำนวนเด็ก ๕๒ คนๆ ละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวนวันทำการ ๑๘ วัน จำนวนเด็ก ๒๘ คนๆ ละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง