วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านบัวค้อ หมู่ที่ 1 สายจากถนนลาดยางบัวค้อ หนองหิน-ถึงฝายหินลาด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 372 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บัานบัวค้อ หมู่ที่ 10 สายรอบป่าช้า-ไปบ้านน้ำจั้น ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 83 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 249 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ วันทำการ จำนวนเด็ก ๒๑ คนๆละ ๓๖ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้กับเด็กนักเรียนในเชตพื้นที่ อบต.บัวค้อ จำนวน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง จำนวน 11 วันทำการ (จากวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน พฤษภาคม เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวนวันทำการ ๑๑ วัน จำนวนเด็ก ๕๒ คนๆละ ๒๗ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-65-0027 (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 800 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง