วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2563
จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง(รถตู้)จากองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ไปองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (ไป-กลับ) จำนวน ๓ คัน ตามโครงการธนาคารขยะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการธนาคารขยะในตำบลบัวค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด (กระดาษถ่ายเอกสาร A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน๊ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม และค่าจ้างเหมาดูแลปรับปรุงเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวนวันทำการ ๒๐ วัน จำนวนเด็ก ๕๓ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวนวันทำการ ๒๐ วัน จำนวนเด็ก ๒๙ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 99 วัน แยกเป็น นม พาส เจอร์ไรส์ จำนวน 63 วัน และ นม ยู เอช ที จำนวน 36 วัน ให้กับโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อทรายอะเบทแบบซอง จำนวน ๒๐ ถัง (บรรจุถังละ 1,250 ซอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำและบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนื้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการและป้ายรณรงค์ให้ความรู้ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง