วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 7 สายทาง เส้นบ้านหนองคูณ-ไปบ้านเหล่าหนาด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บัวค้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองค้อ หมู่ที่ 5 สายทาง จากบ้านเลขที่ 126 ถึง ถนน คสล.เดิม ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 175 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บัวค้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองค้อ หมู่ที่ 5 สายทาง จากบ้านเลขที่ 140 ถึงทางแยก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 51 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 153 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บัวค้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
จ้างจ้างประเมินความพึ่งพอใจผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสััมพันธ์การับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสมุดรายงานประจำตัวเด็ก(ศพด.01) และสมุดบันทึกสุขภาพเด็กไทย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวนวันทำการ ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๕๓ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เริ่มตั่งแต่วันที่ ๒ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวนวันทำการ ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๒๙ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวนวันทำการ ๒๐ วันทำการ จำนวนเด็ก ๕๓ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง