วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก หมู่ที่ 3 สายทางจากถนนลาดยางบ้านโคกโนนมี้-ไปบ้านสวนอ้อย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บัวค้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวค้อ หมู่ที่ 10 สายทาง รอบป่าช้าบ้านบัวค้อ-ไปบ้านน้ำจั้น ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บัวค้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำจั้น หมู่ที่ 6 สายทาง เส้นทิศเหนือบ้านไปสะพาน(ทางไปบ้านโรงบ่ม ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บัวค้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ่บ้านโคก หมู่ที่ 9 สายทาง จากบ้านโคก-ไปวัดป่าโคกพัฒนาราม ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บัวค้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๔ ลิตร จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวนวันทำการ ๒๐ วัน จำนวนเด็ก ๕๓ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวนวันทำการ ๒๐ วัน จำนวนเด็ก ๒๙ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม ตามโครงการเฝ้าระว้งและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๕๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง