วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
วัสดุและอุปกรณ์ในการอบรมตามโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
20  ส.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการอบรม ตามโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการเฝ้าระวังและส่เสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม ตามโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม ตามโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๕๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาทำโต๊ะโรงอาหารสแตนเลสพร้อมเก้าอี้ จำนวน 6 ชุด (1 ชุด ประกอบด้วยโต๊ะยาว 1 ตัว เก้าอี้ยาว 2 ตัว) (ตามแบบ อบต.บัวค้อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง