วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2563
หนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ
13  ส.ค. 2563
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(น้ำยาพ่นยุง)
11  ส.ค. 2563
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอื่นๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวนวันทำการ ๒๐ วัน จำนวนเด็ก ๒๙ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวนวันทำการ ๒๐ วัน วัน จำนวนเด็ก ๕๓ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน/คน
22  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนมี้ หมู่ที่ 2 สายทาง บ้านเลขที่ 80-บ้านเลขที่ 144 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 65.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 327.50 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บัวค้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างจ้างปรับปรุงโรงรถเดิมด้านหลังที่ทำการ อบต.บัวค้อ โดยเทพื้นคอนกรีต กว้าง 10 เมตร ยาว 22 เมตร หนา 0.10 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
จ้างจ้างก่อสร้างโรงจอดรถด้านหลังกองช่าง อบต.บัวค้อ (ตามแบบ อบต.บัวค้อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง