วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโรงจอดรถน้ำ อบต.บัวค้อ (ตามแบบ อบต.บัวค้อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโรงจอดรถด้านหน้าอาคารกองช่าง อบต.บัวค้อ (ตามแบบ อบต.บัวค้อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ โดยกั้นห้องด้วยอะลูมิเนียม (ตามแบบ อบต.บัวค้อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง(รถตู้)จากองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ไปองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (ไป-กลับ) จำนวน ๓ คัน ตามโครงการธนาคารขยะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการธนาคารขยะในตำบลบัวค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด (กระดาษถ่ายเอกสาร A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน๊ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม และค่าจ้างเหมาดูแลปรับปรุงเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวนวันทำการ ๒๐ วัน จำนวนเด็ก ๕๓ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวนวันทำการ ๒๐ วัน จำนวนเด็ก ๒๙ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 99 วัน แยกเป็น นม พาส เจอร์ไรส์ จำนวน 63 วัน และ นม ยู เอช ที จำนวน 36 วัน ให้กับโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง