วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2563
ซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด (กองคลัง) จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมคันลำห้วยภายในตำบลบัวค้อที่ได้รับความเสียหายจากน้ำกัดเซาะช่วงฤดูฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างจัดหาถังเคมีพร้อมน้ำยา ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๑๐ ถัง และ ก๊าช LPG บรรจุถัง ขนาด ๑๕ กก. จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาว/ดำ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง