วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง 2040 แยกทางหลวงหมายเลข 2040 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 6 เมตร ยาว 2,620 เมตร หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,720 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมคันลำห้วยภายในตำบลบัวค้อที่ได้รับความเสียหายจากน้ำกัดเซาะช่วงฤดูฝน หมู่ 1,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานกองสวัสดิการสังคม จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (ขาว/ดำ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC-19) เข้่าสู่หมู่บ้านและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการพลังคนไทยร่วมป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง