วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ควบคุมโรคระบาดในชุมชน ประจำประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ตามโครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS ตำบลบัวค้อ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๖๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-3441 มหาสารคาม เพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามระเบียบของกรมขนส่งทางบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-3441 มหาสารคาม (ซ่อมระบบกรองน้ำมันดีเซลและระบบปั้มน้ำมันดัเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวนวันทำการ ๒๒ วันจำนวนเด็ก ๓๓ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวนวันทำการ ๒๒ วัน จำนวนเด็ก ๗๖ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างเหมาขบวนแห่บุญผะเหวด จำนวน 13 ขบวน ตามโครงการบุญผะเหวดประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง