วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2567
จ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำดื่มของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ วันทำการ จำนวนเด็ก ๒๓ คนๆละ ๒๗ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างเหมาขบวนแห่สรงน้ำ หลวงปู่ลูกแก้ว สรงดอนเจ้าปู่ อบต.บัวค้อ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 จากทิศเหนือวัดปทุมวนาราม-ถึงถนนหน้าเมรุ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บัวค้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๘ วันทำการ จำนวนเด็ก ๒๓ คนๆละ ๒๗ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง