วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการประกวดหมู่บ้านจัดการขยะดีเด่น ตำบลบัวค้อ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างเหมารถปรับอากาศ แบบ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน เพื่อเดินทางไป - กลับ ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ถึง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ตามโครงการสนับสนุนค่าการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลชื่อโครงการสนับสนุนค่าการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างติดตั้งมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างเหมาทำรางน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บส่ิงของต่างๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายหินแกรนิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างเหมาดำเนินงานตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-J2330DW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง