วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวค้อ หมู่ที่ ๑๐ สายทาง รอบป่าช้าจากบ้านเลขที่ ๑๕๗-ไปบ้านน้ำจั้น ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บัวค้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูณ หมู่ที่ ๗ สายทาง จากทิศตะวันตกวัด-ไปบ้านน้ำจั้น ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บัวค้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน สิงหาคม เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวนวันทำการ ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๖๖ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๑ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างบริการถ่ายเอกสารประกอบการอบรม ตามโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๖๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการอบรมตามโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บัวค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ เดือนกรกฎาคม เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวนวันทำการ ๒๐ วันทำการ จำนวนเด็ก ๖๖ คน ๆละ ๒๐ บาท/วัน/คน