วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ธ.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ เริ่มตั่งแต่วันที่ ๒ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ จำนวนวันทำการ ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๓๓ คน ๆละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียงเพื่อใช้ในงานวันที่ 14,15,21,22 ธันวาคม 2562 จำนวน 4 วัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีสี่วัยต้านภัยยาเสพติด อบต.บัวค้อ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคระบาดในชุมชน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการรณงค์ควบคุมโรคระบาดในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ซื้อชุดนักกีฬา จำนวน จำนวน 10 หมู่บ้านๆละ 30 ชุดๆละ 180 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 3 ถ้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
วัสดุกีฬา
29  พ.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวนวันทำการ ๑๘ วัน จำนวนเด็ก ๗๖ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวนวันทำการ ๑๘ วัน จำนวนเด็ก ๓๓ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง