วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2562
ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0019 และ 420-58-0020 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
ซื้อยางล้อรถยนต์ จำนวน 4 ล้อ (รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 9547 มหาสารคาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมบ้านผู้ยากไร้ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างเหมารถปรับอากาศ จำนวน 2 คัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างสุขภาพและภาคีเครือข่ายตำบลบัวค้อ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-3441 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 เป็นนม พาสเจอร์ไรส์ จำนวน 77 วันทำการและ นม ยู เอช ที จำนวน 30 วัน (ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ) จำนวนเด็กนักเรียน 438 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่บุญบั้งไฟ ตามโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ อบต.บัวค้อ ประจำปี พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามร่างขอบเขตของงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง