วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2562
จ้างเหมาดำเนินงานตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-J2330DW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน กันยายน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวนวันทำการ ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๖๖ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือน กันยายน จำนวนวันทำการ ๒๑ วันทำการ จำนวนเด็ก ๓๐ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า ่จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง