วันที่
ชื่อเรื่อง
30  เม.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวนวันทำการ ๙ วัน จำนวนเด็ก ๔๘ คนๆ ละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการธนาคารขยะ ตำบลบัวค้อ ประจำปี ๒๕๖๒ (จำนวน ๖ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาขบวนแห่ ตามโครงการสรงน้ำหลวงปู่ลูกแก้ว สรงดอนเจ้าปู่ตา รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ อบต.บัวค้อ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน ๒ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและข่นส่ง (แบตเตอรี่ ๑๒ โวลย์ ๑๓๕ แอมป์ จำนวน ๒ ลูก)รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๔๔๑ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน ๒๐ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำรับงานสำนักงาน (สำนักปลัด ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง