วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 เป็นนม พาสเจอร์ไรส์ จำนวน 77 วันทำการและ นม ยู เอช ที จำนวน 30 วัน (ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ) จำนวนเด็กนักเรียน 438 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่บุญบั้งไฟ ตามโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ อบต.บัวค้อ ประจำปี พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามร่างขอบเขตของงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ Brother รุ่น MFC-J2330 DW และหมึกปริ๊นเตอร์ Fuji xerox จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียงและเวทีพร้อมตกแต่ง ตามโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ อบต.บัวค้อ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม สมุดบันทึกสุขภาพเด็กไทย จำนวน 107 เล่มและสมุดรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัย จำนวน 107 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ เดือนมิถุนายน เริ่มตั้งแต่ ๔ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวนวันทำการ ๑๙ วัน จำนวนเด็ก ๖๖ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เหตุวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านบัวค้อ หมู่ที่ 1 สายทาง จากแยกถนนลาดยางบัวค้อหนองหิน ไป ฝายหินลาด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก หมู่ที่ 3 สายทาง จากลาดยางโคกโนนมี้ ถึง ทางเชื่อมโคกโนนมี้หนองหิน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง