วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๗ หน้า/นาที) รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน มีนาคม จำนวนวันทำการ ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๗๗ คน คนละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
จ้างเหมารถปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน ตามโครงการอบรมส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบเศรฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(ทรายอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(น้ำยาพ่นยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการปฏิบัติธรรมบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔ ในวันที่ ๒๒-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวค้อ หมู่ที่ ๑๐ สายทางรอบป่าช้าบ้านบัวค้อ ไป บ้านน้ำจั้น ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๘๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง