วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กที่ร่วมกิจกรรมต่างๆและนันทนาการของเด็กและเยาวชนตำบล จำนวน 10 รายการ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติสร้างสรรค์พัฒนาเด็กและเยาชนตำบลบัวค้อ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่น จำนวน 25 รายการ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติสร้างสรรค์พัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลบัวคอ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติสร้างสรรค์พัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลบัวค้อ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒๒ วัน จำนวนเด็ก ๒๓ คนๆละ ๓๖ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒๒ วัน จำนวนเด็ก ๕๒ คนๆละ ๒๗ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก หมู่ที่ 3 สายจากถนนแยกไปบ้านโนนมี้-ไปบ้านสวนอ้อย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 372 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
ซื้อชุดนักกีฬา (เสื้อ+กางเกง) จำนวน 304 ชุดๆละ 150 บาทและเสื้อกีฬาสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดการแข่งขัน จำนวน 75 ตัวๆละ 100 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง