วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ธ.ค. 2561
จ้างเหมารถปรับอากาศ (กิจกรรมฟื้นฟูความรู้คณะทำงานและคณะกรรมการธนาคารขยะในชุมชน) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาเครื่องเสียงเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีสี่วัยต้านภัยยาเสพติด อบต.บัวค้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อถ้วยรางวัล จำนวน ๓ ถ้วย ตามโครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีสี่วัยต้านภัยยาเสพติด อบต.บัวค้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๑๐ หมู่บ้านๆละ ๓๐ ชุดๆละ ๑๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน ธันวาคม จำนวนวันทำการ ๑๘ วัน จำนวนเด็ก ๗๘ คน คนละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน ธันวาคม จำนวนเด็ก ๗๗ คน คนละ ๒๐ บาท /วัน/คน จำนวน ๑๘ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
จ้างเหมาทำป้ายโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ชำระภาษีในเขตตำบลบัวค้อ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) หมึกปริ้น Fuji Xerox CM 350 df จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง